ป้ายต้อนรับ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์โรงเรียนบ้านโคกลำดวน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ช่องทางเพื่อการประชาสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
เชื่อมต่อความรู้ระหว่างผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และ
ผู้สนใจและใส่ใจในการศึกษา

วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

โครงงานคุณธรรมจริยธรรม

“….แลกขยะสะสมบุญ เพิ่มต้นทุนให้ชีวิต” เป็นผลงานโครงงานคุณธรรมของกลุ่มเยาวชนโคกไทรยานอาสาสร้างคุณธรรม ที่น้อมนำพระราชดำรัสด้าน “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาใช้เป็นแนวทางในการสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังคุณธรรมเพื่อให้เพื่อนนักเรียนได้มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่ดี บนพื้นฐานของ “หลักคุณธรรมพื้นฐาน 9 ประการ” ซึ่งสอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร เป็นกิจกรรมที่เน้นการสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วัดและโรงเรียน สำหรับนักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้จากการนำถุงนมและขยะมาแลกอุปกรณ์การเรียน ซึ่งได้รับการบริจาคจากศิษย์เก่าและชุมชน สำหรับขยะที่ได้จะนำมาประดิษฐ์ดอกไม้ ตัดชุดเชียร์กีฬา ทำเป็นผ้าระบายริมโต๊ะ ประดิษฐ์เป็นพวงกุญแจหรือโมบายรูปแบบต่างๆ เพื่อจำหน่ายหรือนำไปแลกขยะ ส่วนรายได้จะนำไปซื้อของเพื่อไปเยี่ยมผู้สูงอายุในชุมชนและทำบุญตามโอกาสต่างๆ นอกจากนี้ขยะบางส่วนจะนำไปทำเป็นถุงเพาะพันธุ์กล้าไม้ และนำต้นกล้านั้นไปแลกขยะในชุมชนอีกที จากการทำงานของเรามีทั้งความสนุกและความเศร้า “เด็กขยะ” เป็นคำที่เราได้ยินเมื่อครั้งที่ออกไปรับแลกขยะ ตอนแรกเราก็ทุกข์ใจเหมือนกัน แต่เมื่อได้ให้กำลังใจจากคุณครูว่า “เราทำเพื่อชุมชนของเรานะ ทำเพื่อบ้านของเราเอง เราทำดีไม่ต้องอาย” เมื่อเราทำกิจกรรมบ่อยครั้ง ชุมชนเริ่มเข้าใจและให้การสนับสนุนกิจกรรมเป็นอย่างดี
“รางวัลเหรียญทอง” การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานศิลปหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 60 ที่จังหวัดอุดรธานี นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของโรงเรียนและชุมชนบ้านโคกลำดวนที่ได้มีส่วนร่วมกันทำชุมชนให้น่าอยู่และบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมที่ดีให้เกิดขึ้นกับนักเรียน และยังมีความประทับใจอีกหลายอย่างที่ทำให้ทุกคนตื่นเต้นอีกหลายอย่าง อาทิเช่น นักข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ได้มาสัมภาษณ์เกี่ยวกับการทำกิจกรรม และตีพิมพ์ลงในคอลัมน์ “เลาะรั้วสถาบัน” ฉบับวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2554 และเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ได้มาบันทึกเทปโทรทัศน์ รายการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้โรงเรียนได้ไปจัดแสดงนิทรรศการ จากโครงงานคุณธรรมสู่งานอาชีพ ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ ในการประกวดสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย....นับเป็นกำลังใจที่สำคัญยิ่ง ... แก่เยาวชนกลุ่มเล็ก ๆ ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและก้าวเดินต่อไป...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น